piątek, 29 grudnia 2017

Sylwester Last Minute - domówka w klimacie hygge + przepis na szybką przekąskę

Do Nowego Roku zostało już tylko kilkanaście godzin!

Dla tych, którzy nie mają jeszcze planów i wszystko wskazuje na to, że sylwestrową noc spędzą w domu, dziś u nas krótki poradnik wraz z przepisem na szybką przekąskę sylwestrową, czyli mini kanapeczki gwiazdeczki oraz sylwestrowy dip z awokado i miętą - idealny do krakersów i nachosów!


Rozpocznij Nowy Rok z Filharmonią Częstochowską

Sprawdź repertuar Filharmonii Częstochowskiej w Styczniu 2018:
http://czest.info/Filharmonia-Częstochowska-styczeń2018
Kasa biletowa Filharmonii, ul. Wilsona 16 tel.: 795 451 438 
czynna poniedziałek - piątek 9.00 - 19.00


Zapraszamy do rezerwacji i zakupu biletów on line www.filharmonia.com.pl

Wczuwanie się w klimat

44 miasta – w tym Częstochowa - przygotowujące miejskie plany adaptacji do zmian klimatu już wiedzą, w jakich sektorach konsekwencje przyszłych zmian klimatu mogą być dla nich największe. Gospodarka wodna, zdrowie publiczne i transport - to w tych obszarach należy jak najszybciej podjąć działania adaptacyjne.

Zgodnie z przeprowadzoną analizą w Częstochowie to zdrowie publiczne jest najbardziej zagrożone konsekwencjami zmian klimatycznych” - mówi Andrzej Szczerba, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy.

Wysoki poziom ryzyka związany jest z falami upałów (dotyczy całej populacji), deszczami nawalnymi i nagłymi powodziami (osoby niepełnosprawne z ograniczoną mobilnością), temperaturą (osoby powyżej 65 roku życia, osoby przewlekle chore, z chorobami układu krążenia i oddechowego), temperaturą minimalną (osoby bezdomne).

Najbardziej narażona na konsekwencje zmian klimatu jest infrastruktura opieki społecznej, największe ryzyko wiąże się tutaj z deszczami nawalnymi, powodziami, okresami bezopadowymi z wysoką temperaturą, smogiem, ale także falami zimna, silnym wiatrem, burzami, koncentracją zanieczyszczeń powietrza, niedoborami wody, ekstremalnymi opadami śniegu, międzydobową zmianą temperatury.

Wybraliśmy spośród najbardziej wrażliwych sektorów miasta komponenty o najwyższych poziomach ryzyka” – mówi Andrzej Szczerba. „W kolejnych etapach projektu będziemy identyfikować działania adaptacyjne”.
Projekt Ministerstwa Środowiska jest prawie na półmetku. 44 miasta już wiedzą, jakie zjawiska klimatyczne zagrażają ich mieszkańcom.

„Na bieżąco pracujemy nad tym, by jak najlepiej przygotować się do zmian klimatu, widocznych m.in. pod postacią ulewnych deszczy” – podkreśla Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej. „Ministerstwo Środowiska zainicjowało projekt „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. Dokumenty te mają pomóc jak najlepiej przygotować się do zmieniających się warunków, a tym samym minimalizować straty gospodarcze i społeczne”.

Zagrożenia klimatyczne

Analiza danych meteorologicznych z ostatnich 35 lat wskazuje, że częstotliwość i natężenie niektórych zjawisk klimatycznych będą wzrastać. Mieszkańcy Polski częściej będą narażeni na wystąpienie wysokich temperatur (powyżej 30°C), fal upałów, a także ulewnych deszczy, burz i silnych wiatrów.

W celu określenia ryzyka związanego ze zmianami klimatu dla każdego z miast przygotowano dwa scenariusze klimatyczne: umiarkowany i ekstremalny. Scenariusze opracowano w oparciu o wyniki symulacji klimatycznych obliczonych w ramach projektu Euro-CORDEX dla dwóch horyzontów czasowych: 2030 i 2050” – mówi Krzysztof Skotak z Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Scenariusze klimatyczne pokazują, że fale upałów mogą być cechą polskiego klimatu w kolejnym dziesięcioleciu z tendencją do wydłużania. Równie dotkliwe może być występowanie krótkich, lecz bardzo intensywnych opadów, które mogą powodować lokalne zalania oraz podtopienia ulic i budynków, czy nawet powodzie miejskie. Może być nie tylko upalnie, ale także bardziej sucho.

Najbardziej wrażliwe sektory

W 44 miastach wybrano cztery sektory najbardziej wrażliwe na zagrażające miastom zjawiska klimatyczne. We wszystkich 44 miastach gospodarka wodna okazała się najbardziej podatna na negatywne skutki zmian klimatu. Jeżeli system kanalizacyjny jest niewydolny przy obecnie występujących nawalnych deszczach, to należy go nie tylko dostosować do obecnych warunków, ale również uwzględnić fakt wzrostu intensywności opadów związany ze zmianą klimatu.

W 41 miastach – także w Częstochowie - uznano, że zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców są najbardziej narażone na negatywne skutki ekstremalnych zjawisk klimatycznych, m.in. ze względu na wzrost ryzyka nasilenia się chorób układu krążenia czy układu oddechowego. Grupami szczególnie narażonymi są osoby starsze (65+) i przewlekle chore oraz dzieci.

W 36 miastach – także w Częstochowie - uznano, że wzrost intensywności zagrożeń – opadów deszczu, ekstremalnych temperatur, nawałnic czy powodzi – może zakłócić funkcjonowanie transportu.

W 14 miastach – także w Częstochowie - jako sektor wrażliwy na zmiany klimatu wskazano energetykę. Powstałe w wyniku zagrożeń klimatycznych zakłócenia pracy tego sektora mogą mieć wpływ na funkcjonowanie całego miasta. Opady śniegu, marznącego deszczu mogą powodować awarie sieci niskiego napięcia i nawet kilkudniowe braki zasilania. Ciepłownicze sieci przesyłowe są wrażliwe na długotrwale utrzymujące się ekstremalnie niskie temperatury (fale chłodu), zwłaszcza w przypadku sieci starych i niedostatecznie zaizolowanych. Będą zatem zwiększać się uciążliwości i rosnąć straty spowodowane brakiem zasilania w energię.

Oceniając wrażliwość miasta na klimat bieżący, w ramach projektu MPA została przeprowadzona analiza zmienności szeregu wskaźników klimatycznych i hydrologicznych. Wskaźniki te obliczono na podstawie danych historycznych pochodzących ze stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z okresu 1981-2015” – informuje Krzysztof Skotak z Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Wspólna praca

Nad przygotowaniem miejskich planów adaptacji (MPA) eksperci pracują razem z przedstawicielami lokalnych władz, a wyniki prac konsultują z przedstawicielami organizacji społecznych i gospodarczych, stowarzyszeń oraz mieszkańców w trakcie warsztatów roboczych.

Do zespołu ekspertów dołączyli interesariusze reprezentujący poszczególne najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu sektory” – mówi Barbara Lampart naczelnik wydziału kształtowania środowiska z katowickiego Urzędu Miasta. „Umożliwiło to bardziej wnikliwą analizę konsekwencji zjawisk klimatycznych i ryzyka dla mieszkańców oraz miasta. Prace nad MPA, z zaplanowanym finałem w IV kwartale 2018, mają dla nas tym bardziej szczególny wymiar, że zakłada się, że wyniki tych prac będą prezentowane podczas szczytu klimatycznego COP24, którego Katowice będą gospodarzem w grudniu 2018 r”.

Oceniając skalę potencjalnych konsekwencji zagrożeń klimatycznych, w tym zjawisk ekstremalnych oraz związane z nimi ryzyko, pod uwagę brano uszkodzenia infrastruktury, straty finansowe i koszty działań naprawczych, konieczność odtworzenia zasobów środowiskowych, a także skutki niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi. Na tej podstawie ustalono, w których komponentach wybranych sektorów działania adaptacyjne muszą zostać podjęte natychmiast.

Drugą turę warsztatów kończymy w styczniu 2018 r. i właśnie wtedy będziemy mogli przeanalizować zidentyfikowane, przez uczestników warsztatów, szanse wynikające ze zmian klimatu we wszystkich miastach. Należy podkreślić ogromne zaangażowanie zespołów miejskich, czyli tych wszystkich pracowników urzędów miast, którzy współpracują z ekspertami realizującymi projekt. Przed nami trzecia tura warsztatów, podczas której dla każdego miasta będą ustalane możliwe do wdrożenia opcje adaptacyjne” – informuje Barbara Rajkowska, kierownik projektu.

Obecnie eksperci wraz z zespołami miejskimi przystąpili do prac nad budową opcji adaptacji wyboru działań. Przystosowanie miast do zmian klimatu to nie tylko duże inwestycje techniczne i zmiany organizacyjne, ale także niezmiernie ważna edukacja. Dzięki wiedzy i działaniu lepiej wczujemy się w klimat.

Tło projektu

Dlaczego miasta?

Duże miasta i obszary metropolitalne ze względu na największą koncentrację ludności, zabudowy i infrastruktury są szczególnie narażone na zmiany klimatu. Głównie na ekstremalne temperatury, fale upałów, deszcze nawalne, powodzie i podtopienia. Wysoki poziom urbanizacji oznacza, że zmiany klimatu będą miały wpływ na dynamikę rozwoju miast i na kondycję ekonomiczną państwa, a także na jakość życia ich mieszkańców. Obecnie ludność polskich miast to około 23 mln osób, co stanowi ponad 60% populacji kraju. Prognozowany wzrost wysokiej temperatury powietrza na obszarach silnie zurbanizowanych obniży jakość życia i wpłynie negatywnie na zdrowie mieszkańców. Grupami szczególnie narażonymi są osoby starsze (powyżej 65 lat), małe dzieci, osoby chore na choroby układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, a także osoby bezdomne.

Czym jest Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu?

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu jest instrumentem polityki miejskiej. To dokument o charakterze strategicznym, w którym każde miasto planuje działania adaptacyjne do zmian klimatu wynikające ze zdiagnozowanych na jego obszarze zagrożeń. Jest dokumentem umożliwiającym aplikowanie o środki na projekty ukierunkowane na adaptację miasta do zmian klimatu, a wynikające z MPA.

Inicjatywa Ministerstwa Środowiska

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” to koordynowany przez Ministerstwo Środowiska projekt przystosowania terenów miejskich do obecnych i przewidywanych zmian warunków klimatycznych. W inicjatywie biorą udział 44 polskie miasta, dzięki czemu jest to największe tego typu przedsięwzięcie w Europie. Miasta po raz pierwszy otrzymają kompleksowe dokumenty identyfikujące zagrożenia wynikające ze zmian klimatu oraz dopracowane, indywidualnie dobrane rozwiązania adaptacyjne. Jednolita dla wszystkich miast, ale elastyczna metodyka, zapewnia spójność strukturalną wszystkich 44 miejskich planów adaptacji do zmian klimatu i pozwala uwzględniać cechy indywidualne poszczególnych miast.

Konsorcjum projektu

Projekt realizują wiodące podmioty działające w sektorze ochrony środowiska: Instytut Ochrony Środowiska - PIB, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz firma konsultingowo-inżynierska ARCADIS Sp. z.o.o.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.z wykorzystaniem informacji prasowej z Instytutu Ochrony Środowiska

Źródło: PAP S.A.

czwartek, 28 grudnia 2017

[POLECAMY KSIĄŻKĘ] Żagiel na przełęczy. Opowieść o innej Toskanii - Katarzyna Włodyka De Simone


TOSKANIA JEST KOBIETĄ, ANIOŁEM MOCNO STĄPAJĄCYM PO ZIEMI

Gdy na zewnątrz zimno i plucha wyruszmy śladem toskańskich fortun zsyłanych i odbieranych przez los, talentów poetyckich i malarskich, które wzbijają się i gasną, aby zyskać nieśmiertelność wieki później.

Do księgarń trafiła książka Żagiel na przełęczy. 
Opowieść o innej Toskanii autorstwa Katarzyny Włodyki De Simone.
Napisana pięknym językiem historia baśniowego Prato i jego mieszkańców, w której jak w zwierciadle, odbija się to, co najcenniejsze: sztuka, miłość i pasja![KINO] Noworoczne pokazy przedpremierowe w Cinema City!

Jeśli masz ochotę zacząć Nowy Rok na wesoło i w doskonałym humorze, zapraszamy do Cinema City na przed- i noworoczne pokazy przedpremierowe znakomitych filmów komediowych dla widzów w każdym wieku. 
Od 30 grudnia do 3 stycznia będzie można obejrzeć zabawną dziecięcą animację o słynnym byczku „Fernando”, komedię romantyczną „I tak cię kocham” oraz najnowszy polski hit „Gotowi na wszystko. Exterminator” w fantastycznej obsadzie: Piotr Domagała, Piotr Rogucki, Agnieszka Więdłocha, Aleksandra Hamkało. 
Premiery filmów odbędą się 5 stycznia. Bilety można kupić już teraz w kasach kin oraz na stronie www.cinema-city.pl.

Polecamy na: http://czest.info/kino

XVI Ogólnopolskie „Wręczyckie Jasełka 2018”


Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej , Stowarzyszenie „PROM” na Rzecz Rozwoju, Wspierania Kultury, Sportu i Turystyki Gminy Wręczyca Wielka, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, Starostwo Powiatowe w Kłobucku oraz Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” zapraszają zespoły z całej Polski prezentujące widowiska jasełkowe oraz inne formy teatralne, tematycznie związane z Bożym Narodzeniem.


Celem imprezy jest kultywowanie tradycji związanych z obrzędami i zwyczajami polskiego Bożego Narodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych tradycji świątecznych, prezentacja widowisk jasełkowych i innych form teatralnych związanych z misterium Świąt Bożego Narodzenia, konfrontacja dokonań artystycznych amatorskich zespołów teatralnych oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego udziału w tworzeniu i kultywowaniu tradycji świątecznych i wyjątkowego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia.

Wypełnione karty uczestnictwa prosimy przesłać do 3 stycznia 2018 r. (środa) na adres:
Gminny Ośrodek Kultury , ul. Śląska 20 , 42-130 Wręczyca Wielka , 
e-mail: gok@gokwreczycawielka.pl , fax: 34 319-23-45

Terminy: 

16-17-18 stycznia 2018 r., od godz. 9.00 – przesłuchania konkursowe 
21 stycznia 2018 r. (niedziela), godz. 15.00 – prezentacja laureatów 

Karty uczestnictwa oraz regulamin dostępne na stronie organizatora: www.gokwreczycawielka.pl

Uczniowie z Łotwy

W Częstochowie goszczą uczniowie, rodzice i nauczyciele z Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne na Łotwie. W poniedziałek odwiedzili Urząd Miasta.

Podczas spotkania w sali sesyjnej Urzędu Miasta, z uczniami rozmawiał zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 21 przygotowali również dla nich program artystyczny.

W czasie swojej kilkudniowej wizyty w Częstochowie, goście z Łotwy zwiedzają najciekawsze miejsca w mieście. Zaplanowano również dla nich wycieczkę na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Wizyta możliwa była dzięki współpracy SP nr 21, Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego oraz Zespołu Szkół Technicznych.

Źródło: PAP S.A.

środa, 27 grudnia 2017

"Eurokołchoz zaorany. Co Dalej?" - spotkanie Grzegorza Brauna z Krzysztofem Karoniem w Muzeum Monet i Medali JP II

W dniu 09 stycznia 2018 r. o godz.18 w sali Muzeum Monet i Medali Częstochowa, ul. Jagiellońska 67 rozpocznie sie spotkanie Grzegorza Brauna i Krzysztofa Karonia.

Tematem inicjującym dialog jest "Eurokołchoz zaorany. Co Dalej?"

Wstęp wolny.

[ZDROWIE] Bezpłatna akcja badań profilaktycznych w zakresie chorób niedokrwiennych serca w Częstochowie

Fundacja NEUCA dla Zdrowia wystartowała z pilotażowym programem badań, realizowanym w ponad 40 lokalizacjach w całej Polsce.
 Organizatorzy akcji udostępnią pacjentom możliwość bezpłatnego skorzystania z innowacyjnej metody diagnostyki choroby niedokrwiennej serca, której istotnym elementem jest komputerowa analiza SATRO ECG, bazująca na nowatorskim modelu SFHAM.
Badania w Częstochowie będą przeprowadzane już 2 stycznia.
Szczegóły akcji: http://czest.info/zdrowie

Do 31 grudnia kupisz farby kolorowe w atrakcyjnych cenach!Budujesz, remontujesz, urządzasz? 
Korzystaj z atrakcyjnych promocji!

Nie zwlekaj. Promocja trwa tylko do 31 grudnia.


Firma "MAROL" zaprasza do swojego Sklepu Firmowego ADAŚ w Olsztynie, ul. Zielona 10.
Tel.: 34 328 65 55

Teraz kupisz wszystkie farby kolorowe w JEDNEJ CENIE!


2,5 l - 39,99 zł, 
 5 l  - 63,99 zł

Otwarcie wystawy fotografii Roberta Jodłowskiego "Pasażer ze wschodu"

Regionalny Ośrodek Kultury
zaprasza na otwarcie wystawy fotografii Roberta Jodłowskiego

Pasażer ze wschodu


5 stycznia 2018 r. o godz. 18.00 

Termin ekspozycji: 05.01. – 18.01.2018 r. 

Miejsce: Galeria ART-FOTO Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie


Wstęp wolny
***

Robert Jodłowski - Na co dzień nie rozstaje się z kamerą i aparatem. Szczególnie z tą pierwszą, gdyż jako operator od ośmiu lat przygotowuje materiały filmowe dla TVP 3 Katowice. Od niedawna jest także pracownikiem Miejskiej Galerii Sztuki.
To autor obrazu „Haśka. Wspomnienie o…” przygotowanego z okazji 50. rocznicy śmierci Haliny Poświatowskiej, dokumentu zrealizowanego na 40-lecie Miejskiej Galerii Sztuki, a także etiud filmowych dedykowanych m.in. Danielowi Pielusze czy Waldemarowi J. Marszałkowi.
W prywatnym życiu częściej odkłada kamerę i chwyta aparat. Fotograficzną pasję zaszczepił mu ojciec – Sławomir Jodłowski.
Regularnie dokumentuje swoje górskie wyprawy. Zaznacza, że sięgając po sprzęt, nie zależy mu na spektakularności. Nie taki powinien być obraz wyżarty na matrycy fotograficznej. Gdy wyjmuje aparat przy 20 stopniach na minusie, zawsze robi to po coś.
Zamknięte w kadrze zimowe zmagania z tatrzańską naturą złożyły się na wystawę „Czas Czekana”, którą w lutym 2017 r. prezentował w Miejskiej Galerii Sztuki. Podobne klimaty utworzyły również wystawę „Patrz, to do Ciebie”, eksponowaną niedawno w Galerii Wejściówka (prowadzonej przez Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” i częstochowską „Wyborczą”).
Robert Jodłowski nie fotografuje jedynie w wysokogórskich okolicznościach, obiektyw towarzyszył mu bowiem podczas europejskich podróży po Hiszpanii, Grecji, Chorwacji, Słowenii czy Włoszech. Tam stara się szukać innych pomysłów na sfotografowanie rzeczy oczywistych. Jak sam mówi: robienie zdjęć takich jak wszyscy, jest po prostu bez sensu

Rozpocznij NOWY ROK z Filharmonią Częstochowską

31.12.2017, godz. 20.00 Sala koncertowa 
 
KONCERT SYLWESTROWY z SOPRANISSIMO 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej 
Adam Klocek - dyrygent 

SOPRANISSIMO: Joanna Horodko, Agnieszka Adamczak, Agnieszka Sokolnicka 

Sopranissimo to trzy śpiewaczki operowe, które własny talent, pracowitość i umiejętności połączyły w niezwykły muzyczny koktajl urody, wspólnej pasji i harmonii. Każda z nich ma na swoim koncie znaczące sukcesy i pokaźny dorobek artystyczny. Tercet z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii wykona najsłynniejsze arie operowe, operetkowe i przeboje musicalowe w różnych, czasem zaskakujących i nowatorskich aranżacjach.

Cena biletów: od 100 zł do 180 zł (w zależności od miejsca)

*****

07.01.2018, godz. 18.00 Sala koncertowa 

KONCERT NOWOROCZNY „ŚWIAT WALCA” 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej 
Katarzyna Dondalska – sopran 
Adam Klocek – dyrygent 

Katarzyna Dondalska należy do grona najwybitniejszych wirtuozów sopranowej techniki koloraturowej we współczesnej wokalistyce, przez Barbarę Bonney nazwana „ósmym cudem świata”. Artystka wraz z Orkiestrą Filharmonii zaprezentuje najpiękniejsze walce, m.in.: walc z „Romea i Julii” Gounoda, „Miłość to niebo na ziemi” z operetki „Paganini” Lehara, „Moon river” oraz „The Sweetheart Tree” Henry’ego Mancini oraz „Libiamo” z „Traviaty” Verdi’ego. 

Cena biletów: 95 zł (normalny), 80 zł (ulgowy), 60 zł (UTW) 

******


21.01.2018, godz. 16.00 Sala koncertowa 
MADAGASKAR - musicalowa przygoda  
wystąpią: Artyści Teatru Muzycznego w Poznaniu
Roztańczony musical dla dzieci i rodzin. Spektakl powstał na podstawie pełnometrażowego filmu animowanego, wielkiego hitu wytwórni DreamWorks. 
Lew Alex, żyrafa Melman, zebra Marty i hipopotamica Gloria mają dość życia w zamknięciu. Pewnego dnia Marty, zafascynowany snującymi skomplikowane plany ucieczki pingwinami, wspólnie ze swoimi kompanami postanawia uciec z nowojorskiego zoo. Uciekinierzy zostają złapani, ale za karę władze ogrodu zoologicznego postanawiają wysłać ich do Afryki. Pośrodku oceanu klatki wypadają za burtę pokładu, a zwierzęta lądują na egzotycznej wyspie, gdzie rządzi Król Julian i jego zwariowana ferajna. 
Autorami muzyki są George Noriega i Joel Someillan, zdobywcy nagrody Grammy, a libretta Kevin Del Aguila. Publiczności zostają zaprezentowane takie hity jak „I like to move it”, „Wild and free” czy „Best friends” w polskim przekładzie przygotowanym specjalnie na zamówienie Teatru Muzycznego w Poznaniu.  

Cena biletów: 100 zł (dorosły), 85 zł (dziecko)

*****
_____________

Kasa Filharmonii tel.: 795 451 438 czynna poniedziałek-piątek 09.00-19.00 oraz w miejscu koncertu na godzinę przed rozpoczęciem
Sprzedaż i rezerwacja biletów online www.filharmonia.com.pl

Częstochowa: Budżet przyjęty

Na sesji 22 grudnia – po przedstawionej autopoprawce prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i kilku wprowadzonych w czasie obrad zmianach – Rada Miasta przegłosowała budżet Częstochowy na kolejny rok. 20% wydatków Częstochowy mają w 2018 r. stanowić inwestycje.

Budżet Miasta Częstochowy na 2018 r. został przyjęty 22 grudnia przez Radę Miasta przy 17 głosach „za”, 6 przeciw i 5 wstrzymujących się.
Ponad połowa wydatków przyszłorocznego budżetu to środki zabezpieczone na oświatę i wychowanie oraz pomoc społeczną. Ma być nadal dużo programów dedykowanych bezpośrednio mieszkańcom oraz więcej zadań proekologicznych.

O projekcie budżetu i jego głównym wskaźnikach w jego wersji pierwotnej pisano w listopadzie:
http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=9874

W zakresie wydatków zmiany „skonsumowane” autopoprawką dotyczą wprowadzenia nowych zadań lub zwiększenia kwot na planowane już wcześniej w projekcie. Wydatki (a jednocześnie zaplanowane dochody) budżetu miasta rosną o 10,2 mln zł.

W trosce o poprawę jakości usług świadczonych przez Miejski Szpital Zespolony środki na jego rozbudowę i modernizację – wraz z zakupami inwestycyjnymi – zostały zwiększone o 2 mln 400 tys. zł Do budżetu wprowadzono także pilotażowy program ,,Dostępny lekarz” z kwotą 300 tys. zł.

Pilotażowy charakter będzie miał też program bezpłatnych przejazdów uczniów i uczennic szkół średnich komunikacją publiczną (wcześniej z opłat prezydent miasta zwolnił uczniów szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów). Na jego realizację przeznaczono 1,5 mln zł.

Na tzw. dokumentację przyszłościową zabezpieczono kwotę w wysokości 500 tys. zł. Dokumentacja dotyczy przygotowania projektów związanych z przyszłymi inwestycjami na ulicach Boya-Żeleńskiego, Sosnowieckiej, a także drogą na terenach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz projektami w ramach zadań Wydziału Bieżącego Utrzymania MZDiT.

Dodatkowe 500 tys. zł znalazło się w przyszłorocznym budżecie na program modernizacji i wymiany oświetlenia.

Celem poprawy infrastruktury rowerowej w mieście, na program jej rozbudowy – w tym System Częstochowskiego Roweru Miejskiego – przeznaczono na przyszły rok 400 tys. zł.

W ramach działań proekologicznych – zorientowanych m.in. na poprawę jakości powietrza w mieście – wykraczających poza program ,,Zielona Częstochowa” na likwidację niskiej emisji, w tym dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych oraz dopłaty do paliw w budżecie znalazło się 500 tys. zł.

O 100 tys. zł zwiększono środki na ściśle związany z kierunkami rozwojowymi miasta program ,,Akademicka Częstochowa”. Kwota zostanie przeznaczona na działania inwestycyjne – takie jak doposażenie pracowni, zakup komputerów i oprogramowania dla studentów.

W budżecie – po autopoprawce - znalazły się też środki na potrzebne zdaniem wielu mieszkańców inwestycje, które pojawiły się jako propozycje zadań w Budżecie Obywatelskim lecz – mimo dużej liczby oddanych głosów – nie „załapały” się do finansowania ze środków BO w przyszłym roku. Tak więc w budżecie na 2018 rok dodatkowo znalazły się środki na budowę przystani kajakowej nad Wartą w rejonie ul. Nadrzecznej (500 tys. zł) oraz Wodny Plac Zabaw dla dzieci na Promenadzie Niemena (400 tys. zł).

Za kwotę 30 tys. zł sfinansowana zostanie akcja ,,Zwierzęta są kochane”. Jej celem będzie m.in. upowszechnianie właściwych, pełnych empatii postaw wobec czworonogów, a także szersza promocja adopcji zwierząt z miejskiego schroniska.

Mając na uwadze potrzebę upowszechniania wiedzy o dziejach miasta, w ostatecznej wersji budżetu zabezpieczono także – w kwocie 35 tys. zł – finansowanie zajęć poświęconych historii Częstochowy pod hasłem „Jasne, że Muzeum”.

Na likwidację barier architektonicznych w placówkach miejskich przeznaczono dodatkowo 135 tys. zł.

Uwzględnienie wniosku radnych spowodowało także zapisanie w budżecie dodatkowych 50 tys. zł na wspieranie inicjatyw na rzecz seniorek i seniorów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W budżecie zostały również uwzględnione wnioski częstochowskich klubów sportowych o środki na umowy w ramach promocji miasta poprzez sport: piłkę nożną – 1,8 mln zł (w autopoprawce było 1,5 mln zł, w trakcie sesji budżetowej prezydent objął kolejną autopoprawką propozycję zwiększenia tej kwoty o 300 tys. zł), siatkówkę – 1,2 mln zł oraz żużel – 3,5 mln zł. Do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji trafi dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 600 tys. zł.

Wersja budżetu przyjęta w piątek jest generalnie zgodna z wersją projektu po autopoprawce prezydenta Częstochowy, która jest dostępna pod linkiem: https://bip.czestochowa.pl/artykul/33031/1156342/projekt-budzetu-miasta-czestochowy-na-rok-2018, z wyjątkiem kilku zmian, które nastąpiły już w trakcie sesji budżetowej.

Autopoprawką prezydenta – oprócz podniesienia kwoty na promocję miasta poprzez piłkę nożną zostało objęte w piątek zadanie: rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 47. Inwestycja miałaby się rozpocząć w 2018 r. - na ten rok zapisano kwotę 300 tys. zł; natomiast do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta wpisano na ten cel kwoty 2,5 mln zł w 2019 r. i 6 mln zł w 2020 r.

Częstochowscy radni złożyli łącznie 384 wniosków do uchwały budżetowej. Uwzględnienie wszystkich nie było możliwe z rozmaitych, obiektywnych powodów – takich jak brak możliwości realizacji wniosków w planie jednorocznym, wskazana wysokość kwoty, brak określenia źródeł finansowania czy nieuregulowany stan prawny.

Przyszłoroczne wydatki miasta wyniosą ponad 1 mld 330 mln zł. Lokalne opłaty i podatki – w tym podatek od nieruchomości – pozostają bez zmian.
Dług miasta nie przekroczy 39% rocznych dochodów – a to bardzo daleko do maksymalnego, ustalonego dla samorządów pułapu. Miejskie inwestycje – w kwocie ok. 262 mln zł na zadania zarówno nowe, jak i kontynuowane – będą stanowić aż 20% ogółu wydatków budżetowych w 2018 roku. Największe pod względem kosztów inwestycje to m.in.: budowa węzłów przesiadkowych przy dworcach, docieplenia szkół i innych budynków publicznych, rozpoczęcie rozbudowy DK-46 (Główna, Przejazdowa, obejście ul. św. Barbary) oraz kompleksowej przebudowy alei Wojska Polskiego/DK-1, a także pierwszy etap budowy parku wodnego czy kolejny etap modernizacji parku Lisiniec.


Źródło: PAP S.A. 

piątek, 22 grudnia 2017

Zrób prezent swojej firmie.

Przenieś  swoje numery do freePBX, zyskaj konto bez miesięcznych opłat abonamentowych.

Często z przyzwyczajenia nie wypowiadamy podpisanej dawno temu umowy, opłacając co miesiąc bardzo wysoki abonament - czas na zmiany!freepBX to rozwiązanie, które zmienia sposób, w jaki ludzie ze sobą rozmawiają, to rozmowy bez limitu do wszystkich za darmo.

Super oferta freePBX:
 • Zakładasz bezpłatne konto SIP.
 • Przenosisz swoje numery stacjonarne.
 • Doładowujesz konto dowolną kwotą.
 • Nie ponosisz żadnych miesięcznych kosztów abonamentowych za przeniesione numery.
 • Zyskujesz bezpłatne usługi dodatkowe.

Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych oraz klientów biznesowych.
Proces przeniesienia numerów stacjonarnych jest bardzo prosty, wystarczy wypełnić załączniki PDF i przesłać je na email: PrzeniesienieNumeracji@freePBX.pl

Teraz Mikołajkowa promocja: 
 • dla wszystkich nowych klientów centrala telefoniczna freePBX jest bezpłatna!
 • odbierz rabat: 3 miesiące x 0,00 zł
* pomocja ważna do 31 grudnia


Wesołych Świąt życzą Częstochowskie Informacje

Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku
 życzy Informacyjny Serwis Regionalny www.Czest.Info


http://czest.info/zyczenia-swiateczne

Ujednolicenie godzin pracy w UM

Od 1 stycznia obowiązywać będą nieco zmodyfikowane godziny pracy niektórych wydziałów Urzędu Miasta Częstochowy. Okazuje się, że ludzie wolą sprawnie załatwiać urzędowe sprawy w nominalnym czasie pracy urzędu niż korzystać z możliwości odwiedzin UM w późniejszych godzinach popołudniowych. Zmiana jest wynikiem audytu i badania satysfakcji interesantów UM.

W poniedziałki, środy, czwartki i piątki urząd będzie czynny w standardowych godzinach czasu pracy, czyli od 7.30 do 15.30.

Z kolei we wtorki urząd będzie otwarty dla interesantów od godz. 7.30 do 17.00, z czego po godz. 15.30, do godz. 17.00 interesantów będą obsługiwać następujące jednostki organizacyjne:

a) Wydział Nadzoru i Administracji
b) Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju
c) Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
d) Wydział Polityki Społecznej
e) Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
f) Wydział Geodezji i Kartografii
g) Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego
h) Wydział Podatków i Opłat
i) Urząd Stanu Cywilnego
j) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
k) Wydział Spraw Obywatelskich.

Zmiana uwzględnia wnioski z audytu wewnętrznego przeprowadzonego po analizie wyników badania satysfakcji interesantek i interesantów i opartego o statystyki ich obsługi. Gwarantuje możliwość załatwienia spraw raz w tygodniu po nominalnych godzinach pracy – podobnie jak ma to miejsce w urzędach skarbowych, sądzie czy ZUS, bierze jednak pod uwagę zdecydowanie niższe zainteresowanie mieszkańców odwiedzaniem urzędu po godz. 15.30, a zwłaszcza po godz. 17.00.

W poniedziałki godziny pracy urzędu będą więc ujednolicone z godzinami pracy banku przy ul. Śląskiej 11/13 oraz terminala przy ul. Waszyngtona 5, gdzie można dokonywać wpłat za pomocą karty płatniczej.

Dzięki zmianie, w godz. 7.30-15.30 stanowiska obsługi będą miały pełną obsadę. Dotychczas – z uwagi na częstszą pracę na zmiany w niektórych jednostkach UM – trudno było taki stan osiągnąć. Bardziej racjonalne wykorzystanie urzędowych zasobów kadrowych powinno spowodować skrócenie czasu obsługi interesantek i interesantów w tych godzinach, w których do Urzędu przychodzi ich najwięcej.

Zmiana nie rodzi skutków finansowych – spowoduje natomiast oszczędności związane ze skróceniem eksploatowania infrastruktury UM, wpłynie też na większe poczucie bezpieczeństwa pracowników obsługujących interesantów oraz zmniejszenie ryzyka nieuprawnionego dostępu z zewnątrz do służbowych pomieszczeń urzędowych.


Źródło: PAP S.A. 

czwartek, 21 grudnia 2017

Zrób sobie świąteczny prezent - zaplanuj podróż marzeń!


PODRÓŻE bliskie i dalekie czekają!
Sprawdź SUPER OFERTY w Biurze Podróży ALMATUR :

*UWAGA: ilość miejsc w ofercie FIRST MOMENT jest ograniczona!

Zapraszamy do:
Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 2, tel.: 343 655 561

Jak przygotować stół na Wigilię?

Magiczna atmosfera świąt wymaga odpowiedniej oprawy. Jednym z najważniejszych elementów Bożego Narodzenia jest wigilijny stół, przy którym podczas uroczystej kolacji gromadzą się rodzina i znajomi. 

Aby był wizytówką świątecznego wystroju domu, należy starannie go przygotować. Sprawdźcie, jak sprawić, by prezentował się wyjątkowo:
http://czest.info/buduj-remontuj-urządzajRok i jeden dzień działalności Klubokawiarni Alternatywa 21

Rok temu - 19 grudnia 2016 roku - Fundacja Oczami Brata otworzyła wyjątkowe miejsce w Częstochowie - Klubokawiarnię Alternatywa 21. 
Jedyne takie w naszym mieście, alternatywne na mapie Śląska, jedno z nielicznych takich w Polsce. 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia, autorstwa Marcina Szczygła: http://czest.info/Rocznica-Klubokawiarni-Alternatywa21

Placówka po termomodernizacji

Obiekt przy ul. św. Brata Alberta jest jednym z trzech prowadzonych przez Stowarzyszenie AMICUS, które w ramach zadania publicznego zleconego przez miasto zajmuje się dziećmi częściowo lub całkowicie pozbawionymi opieki rodzicielskiej. Zakończona termomodernizacja poprawiła warunki funkcjonowania też ważnej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W ramach zadania zleconego przez Urząd Miasta ściany zewnętrzne ocieplono styropianem i wykonano nową estetyczną elewację. Ocieplony został też dach, który pokryto blachą dachówkową. Prace objęły również rozbiórkę konstrukcji balkonu i wykonanie nowych barierek Zamontowano nową instalację odgromową.

Całkowity koszt inwestycji (łącznie z dokumentacją i nadzorem) wyniósł nieco ponad 105 tys. zł.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych AMICUS działa od 2007 roku (powstało z inicjatywy pracowników Pogotowia Opiekuńczego w Częstochowie). Od lipca 2013 roku Stowarzyszenie samodzielnie prowadzi 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze – przy ul. św. Brata Alberta, ul. Ludowej oraz ul. Legionów. W każdej z nich – w warunkach możliwie najbardziej zbliżonych do tych w prawidłowo funkcjonującej rodzinie – przebywa od 12 do 14 wychowanków.

Te trzy placówki prowadzone są przez Stowarzyszenie w ramach zadania publicznego pod nazwą ,,Zapewnienie opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dzieciom w wieku powyżej 10. roku życia, częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodzicielskiej”. Jego głównym celem jest zapewnienie dzieciom opieki i wychowania stosownie do ich wieku i potrzeb – przyjaznego miejsca zamieszkania, poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, właściwego wyżywienia, odzieży i opieki medycznej. Wychowankowie przygotowywani są do samodzielnego życia, uczeni współpracy w grupie i odpowiedzialności za własne decyzje. Opiekunowie starają się też zbudować w swoich podopiecznych przekonanie, że mogą kiedyś odnieść w życiu sukces, a także – docelowo – powrócić do swoich rodzin biologicznych.

Na realizację zadania Stowarzyszenie otrzymuje dotację od Gminy Miasta Częstochowa – w 2017 roku wyniosła ona 484 tys. zł.

Źródło: PAP SA

środa, 20 grudnia 2017

XXI Jurajski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY 2018

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie zapraszają do udziału w XXI Jurajskim Przeglądzie Grup Kolędniczych HERODY 2018 - 21 stycznia 2018.

Przegląd ma charakter konkursowy.
Komisja, w skład której wejdą etnografowie, folkloryści, oceni występujące grupy kolędnicze według kryteriów regulaminowych.
 Do konkursu mogą zgłosić się grupy: herodowe, ostatkowe, kolędnicze grupy dorosłych i dzieci.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz nadesłanie jej pocztą tradycyjną lub elektroniczną w terminie do 15 stycznia 2018 r. na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13 A , 42-200 Częstochowa z dopiskiem „Herody 2018”  lub na adres email: folklor@rok.czestochowa.pl


Zestawy świąteczne dla wymagających

Zakup oryginalnego świątecznego prezentu zwłaszcza dla współpracowników może być kłopotliwy, dlatego by wybrnąć z problemu, najlepszym rozwiązaniem będzie podarowanie gotowych zestawów upominkowych.

Co powinno znaleźć się w świątecznym koszu - czytaj na: http://czest.info/polecamy oraz http://czest.info/zestawy-świąteczne

   

Drogowcy instalują liczniki czasu zmiany świateł

Na częstochowskich skrzyżowaniach montowane są pierwsze w mieście liczniki odmierzające czas zmiany świateł.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu kupił 10 liczników, które będą odmierzać czas zmiany świateł na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. Równoległą oraz al. Niepodległości z ul. Powstańców Śląskich, a także al. Wolności z ul. Sobieskiego. Całkowity koszt to 320 tys. zł.

- W przyszłym roku ze środków budżetu obywatelskiego liczniki czasu zmiany świateł będą montowane bliżej centrum miasta - mówi Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZDiT w Częstochowie.

Drogowcy wyjaśniają, że mogą być one instalowane tylko na tzw. sygnalizacjach „stałoczasowych”, czyli z niezmiennym czasem zmiany cyklu świateł (bez wywoływania zielonego światła przez pieszych czy nadjeżdżające samochody). - Po instalacji pierwszych egzemplarzy będziemy się bacznie przyglądać temu jak się to rozwiązanie inżynierii ruchu drogowego będzie spisywać w naszym mieście. Eksperci są w tych kwestiach bowiem podzieleni - twierdzi Hasik.

Wyświetlacze mają przede wszystkim informować kierowców, motocyklistów rowerzystów i pieszych, ile zostało czasu na przejazd, czy też przejście przez ulicę. Według autorów tego projektu liczniku czasu mogą oddziaływać na sposób i technikę jazdy kierowców, poprawiać bezpieczeństwo ruchu i pozytywnie wpływać na środowisko (mniejsza ilość zużytego paliwa i niższa emisja CO2).Źródło: wczestochowie.pl

Bądź bezpieczny seniorze

Spadek przestępstw metodami „na wnuczka” czy „na policjanta”, większa świadomość seniorów i ich bliskich, a także włączenie do współpracy na rzecz bezpieczeństwa seniorów innych instytucji - to efekty pierwszej edycji akcji „Bądź bezpieczny seniorze” zainicjowanej przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS oraz Komendę Miejską Policji w Częstochowie. Podsumowanie wspólnych działań miało miejsce 18 grudnia w Komendzie Miejskiej Policji.

W spotkaniu uczestniczyli prezydent miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Komendant Miejski Policji w Częstochowie mł. insp. Dariusz Atłasik oraz Paweł Konieczny, prezes ZGM TBS, którzy omówili założenia akcji i jej pierwsze znaczące rezultaty.

Jak się okazało, akcja „Bądź bezpieczny seniorze” przyniosła zauważalny spadek przestępstw dokonywanych na seniorach metodami „na wnuczka” i „na policjanta”. W 2016 roku przypadków takich oszustw było 37, z czego w 20 przypadkach doszło do przekazania pieniędzy. W tym roku do połowy grudnia do przekazania pieniędzy przez oszukane osoby doszło w 14 przypadkach.

Efekty akcji ZGM TBS i Policji to nie tylko spadek przestępstw metodami „na wnuczka” czy „na policjanta”, to przede wszystkim większa świadomość seniorów i ich bliskich” – mówi Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy. „Tylko prewencyjne działania są w stanie uchronić naszych rodziców, dziadków czy starszych sąsiadów przed skutkami działań oszustów”.

„Cieszymy się, że mamy wsparcie innych podmiotów w działaniach związanych z zapobieganiem tego typu przestępstwom. Wspólnie udało nam się dotrzeć do sporej ilości mieszkańców Częstochowy, którzy potencjalnie mogliby stać się ofiarą oszustwa. Najważniejsze jest dla nas poczucie, że to co robimy pomaga i przynosi pozytywne efekty” – dodaje mł. insp. Dariusz Atłasik.

Przypomnijmy, że akcja „Bądź bezpieczny seniorze” została zainicjowana w sierpniu tego roku w Częstochowskim Centrum Aktywności Seniorów przy ulicy Staszica. Na potrzeby działań prewencyjnych powstał specjalny edukacyjny spot z udziałem częstochowskich seniorów – podopiecznych wspomnianego Centrum, a także spot radiowy z udziałem rzeczniczki Policji w Częstochowie podkom. Marty Ladowskiej.

W pierwszym etapie akcji w zasobach komunalnych pojawiło się 1000 plakatów autorstwa dzielnicowego Daniela Zycha z ostrzeżeniami i telefonami alarmowymi, pod którymi można sprawdzić, czy mamy do czynienia z oszustem. W drugim etapie akcji do 327 mieszkańców z podobnym ostrzeżeniem dotarli pracownicy miejskiej spółki i dzielnicowi. ZGM TBS zapraszał także starszych mieszkańców na edukacyjne pogadanki do siedzib sześciu oddziałów eksploatacji.

Akcja spotkała się z aprobatą lokatorów i pozytywną oceną Komendy Głównej Policji, odbiła się również szerokim echem w Częstochowie. Pisały o niej niemal wszystkie lokalne media, dzięki czemu jej założenia dotarły do wielu mieszkańców. 
O akcji było też głośno w kraju - materiał na ten temat można było zobaczyć w jednym z grudniowych wydań „Wydarzeń” telewizji Polsat.

Źródło: PAP S.A

wtorek, 19 grudnia 2017

[KULINARIA] Symbol świątecznej tradycji - Wigilijny karp z ziołami - przepis kulinarny

Czego nie może zabraknąć na wigilijnym stole? Oczywiście karpia! Smażony, w galarecie, faszerowany – sposobów w jaki możemy go przygotować jest od groma. Polecamy wersję smażoną, koniecznie na klarowanym maśle. 
Podkreśli ono delikatny smak ryby, a wraz z dodatkiem świeżych ziół stworzy danie w iście świątecznym wydaniu:

***

Na przedświąteczne zakupy zapraszamy na 
RYNECZEK Z TRADYCJAMI, 
na Wały Dwernickiego 11, 
w Częstochowie.


5 rzeczy, o których musisz pamiętać przed podróżą samochodem na Święta

W okresie Świąt Bożego Narodzenia wielu kierowców pokonuje samochodem najdłuższą trasę w ciągu roku.
Gdyby tylko atmosfera towarzysząca powrotom w rodzinne strony przypominała sielankowy klimat słynnej piosenki „Driving home for Christmas” Chrisa Rea… W rzeczywistości jednak podróż samochodem w czasie świątecznym kojarzy się z pokonywaniem setek kilometrów w pośpiechu i stresie spowodowanym dużym ruchem na drodze.

Podpowiadamy, jak bezpiecznie dojechać do domu na święta i uniknąć nieprzyjemnych sytuacji: http://czest.info/motoryzacja


3 powody, dla których warto kupować książki przez internet

Zakupy internetowe wkroczyły już niemalże do każdej dziedziny naszego życia. Coraz większym zainteresowaniem ze strony klientów cieszą się księgarnie internetowe. 
Czy warto skusić się na kupowanie książek w ten sposób?
Na jakie korzyści można liczyć i czy to się opłaca?
Poznaj największe plusy internetowych zakupów książkowych, postaw na nowoczesność i wyposaż swoją domową biblioteczkę w książki kupione po atrakcyjnej cenie!

Zapraszamy na: http://czest.info/skup-książek oraz http://czest.info/książki


Częstochowa: Nowa ortofotomapa

Na stronie geoportalu mieszkańców i inwestora dostępna jest nowa ortofotomapa opracowana na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w listopadzie.

Najnowsza ortofotomapa, podobnie jak w ubiegłym roku, powstała w oparciu o dokładne zdjęcia lotnicze (o terenowej wielkości piksela równiej zaledwie 5 cm).

Największym atutem opracowania jest fakt, że zdjęcia zostały wykonane przy szczególnie dobrych i równych warunkach pogodowych, co wiąże się z równomiernym naświetleniem całego obszaru, a tym samym jeszcze lepszą jakością obrazu.
Jednocześnie w geoportalu wciąż dostępne są ortofotomapy publikowane w latach wcześniejszych, tj: 2014, 2015 i 2016 r.

W najbliższym czasie, w ramach geopotalu, planowane jest udostępnienie dedykowanej strony z aplikacją, która będzie pozwalała na wygodne przeglądanie zmian w zagospodarowaniu Częstochowy na przestrzeni lat (od roku 1971, przez 1982, 1992, … aż do roku 2017).

Najnowsza ortofotomapa dostępna jest na stronie: http://e.czestochowa.pl/geoportaltoolkit/map.php


Źródło: PAP S.A. 

„W Tobie jest światło”

Tradycyjnie przed Bożym Narodzeniem, do Częstochowy dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. W tym roku pod hasłem „W Tobie jest światło”.

W niedzielę 17 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju zapłonęło na Jasnej Górze podczas Mszy św. odprawionej w Kaplicy Cudownego Obrazu. Dzień później harcerze z częstochowskiego Hufca ZHP przekazali je w Urzędzie Miasta prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi.

Akcję przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju zapoczątkowały w 1986 roku austriackie media jako działanie na rzecz chorych i samotnych. Dzięki współpracy ze skautami, akcja obejmuje niemalże całą Europę. Wszystko zaczyna się na początku grudnia w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. To tutaj od płonących lamp oliwnych zabierane jest światło.

Samolotem zostaje przetransportowane do Wiednia, gdzie ma miejsce uroczyste przekazanie europejskim organizacjom skautowym. Po odebraniu ognia przez harcerzy od Słowaków, jeszcze w tym samym dniu trafia ono do Zakopanego, Krakowa i na Jasną Górę. Zwyczajem stało się, że ma to miejsce w III niedzielę adwentu. Od tego momentu światło rozpoczyna swoją wędrówkę po całej Polsce, która trwa aż do Wigilii. W tym okresie betlejemski ogień zapłonie w wielu urzędach, instytucjach, kościołach, ale przede wszystkim na wigilijnych stołach.

Do Polski Betlejemskie Światło Pokoju trafia za pośrednictwem skautów ze Słowacji. Symboliczne przekazywanie ognia zazwyczaj ma miejsce na Łysej Polanie. Oprócz Polski, przekazywane jest również za granicę: Do Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Niemiec i Danii.


Źródło: PAP S.A. 

poniedziałek, 18 grudnia 2017

[PODRÓŻE] ZIMA i LATO w Gandalfie

Ciesz się urokami każdej pory roku.
Odpoczywaj latem i zimą. 
Wybieraj kierunki gdzie czujesz się najlepiej.


Sprawdź pełną ofertę Biura Podróży Gandalf: www.gandalf.pl
oraz
Biuro Podróży "GANDALF" zaprasza na FREE SKI tej ZIMY!
Zaplanuj wyjazd autokarem lub samolotem do Austrii,Włoch, lub Francji
Sprawdź ofertę obozów zimowych w Gandalfie


 "GANDALF" zaprasza:

9 dobrych rad dla osób robiących zakupy świąteczne „last minute”

Zostawianie zakupów na ostatni tydzień przed świętami nigdy nie jest dobrym pomysłem. Galerie handlowe roją się wtedy od kupujących, do kasy też trzeba odstać swoje. Jedyny plus? Kupując przed świętami możemy poczuć się jak św. Mikołaj. O czym warto wiedzieć, a czego unikać decydując się na zakupy „last minute”?

Co czwarta osoba planująca kupić prezent, kupi go w tygodniu poprzedzającym święta – wyliczył brytyjski The Telegraph. Oznacza to, że wybierając się na zakupy musimy nie tylko uzbroić się w cierpliwość, ale także lepiej zaplanować i przemyśleć nasz shopping, bo na zwrot kupionych prezentów może być za późno. - Zakupy na ostatnią chwilę to spore wyzwanie, zwłaszcza jeśli nie wiemy, co chcemy kupić na prezent. Warto więc przygotować się na wyprawę do sklepu, tak aby była ona efektywna, szybka i nie przyniosła rozczarowania ani kupującemu, ani obdarowanemu – mówi Violetta Dziubin-Juszczyk, marketing manager Galerii Jurajskiej. Od czego zacząć?


Zrób listę i trzymaj się jej

To wcale nie jest staroświecki sposób na robienie skutecznych i szybkich zakupów. Wypisanie rzeczy, które chcemy kupić nie tylko usprawnia zakupy, ale także przyspiesza decyzję w sklepie. Przygotowanej listy warto się trzymać. – Robienie zakupów z listą to żaden wstyd. Jest to sposób nie tylko na szybkie kupowanie, ale także na trzymanie się założonego budżetu i pomysłu na prezent. Brak listy tylko zachęca nas do sięgania po produkty i prezenty, które są nieprzemyślane albo nawet zbędne – mówi.


Rób zakupy jak ćwiczenia - na czas

Chociaż zakupy na czas to nigdy nie jest dobry pomysł, to w okresie świątecznym, warto dobrze planować czas spędzony w galerii. Powód? Jeśli będziemy skupieni na zadaniu, określonych celach i czasie unikniemy wypraw w nieznane do sklepów, do których zwykle byśmy nie zajrzeli i po rzeczy, które tylko obciążą świąteczny budżet. – Statystyczny Polak na zakupy w galerii w okresie świąt poświęca średnio godzinę. Są jednak rekordziści, którzy chodzą po sklepach po 5-6 godzin. Tymczasem najbardziej efektywni jesteśmy robiąc tzw. celowe zakupy w 30 minut do 1 godziny. Wtedy się nie męczymy i jesteśmy bardzie skupieni, a do tego bardziej zadowoleni z tego co kupiliśmy – mówi.


Godzina zakupów ma znaczenie

Zostawiając zakupy na ostatnią chwilę, przynajmniej nie zostawiajmy ich na godz. 16 czy 18, kiedy to w galeriach handlowych jest najwięcej kupujących. Wybierzmy godziny poranne, zaraz po otwarciu galerii. Robiąc zakupy pomiędzy 10 a 12 nie tylko spotkamy mniej osób w sklepach, ale także łatwiej znajdziemy miejsce parkingowe. Szybciej także dojedziemy i wyjedziemy z galerii. – Zakupy w szczycie nie są dobrym pomysłem, zwłaszcza jeśli robimy je z dziećmi pod ręką. Wtedy nie tylko wydłuży się czas spędzony w galerii, ale może także narosnąć stres związany np. z głośną muzyką czy tłumem w sklepach. Najlepiej kupować pomiędzy godziną 10 a 12, a także tuż przed zamknięciem, zwłaszcza jeśli wiemy konkretnie, co chcemy kupować. Warto sprawdzić także godziny otwarcia galerii – radzi Violetta Dziubin-Łuszczyk.


Zaplanuj sobie budżet

Dobrze zaplanowany budżet to podstawa. Wybierając się na zakupy warto wcześniej rozeznać ceny i załóżyć sobie chociaż pewne ramy finansowe. Uchroni nas to przed nadmiernym wydawanie. - Przed zakupami w galerii porównajmy sobie ceny. Prześledźmy je on-line lub obejrzyjmy wcześniej produkt w sklepie. Obok listy zakupów warto także umieścić zakładaną kwotę, jaką chcemy przeznaczyć na prezent. Unikniemy w ten sposób przekroczenia budżetu, a jednocześnie będziemy szukać przedmiotu, który zmieści się w budżecie albo będzie tańszy – radzi Violetta Dziubin-Łuszczyk.


Teściowej możesz dać kartę

Nie ma nic gorszego od prezentowej paniki, kiedy otaczają nas tysiące rzeczy, a my nie mamy pojęcia co kupić. Rozwiązaniem, po które warto wtedy sięgnąć są karty podarunkowe lub bony zakupowe, które można zrealizować w galerii. Mają one elegancką postać i są uniwersalne, a do tego odciążają nas od biegania po sklepach. – Taki prezent daje obdarowanemu opcję samodzielnych zakupów np. podczas poświątecznych wyprzedaży. Jest to także bezpieczniejszy prezent zwłaszcza, jeśli chcemy go sprawić osobie, którą średnio znamy lub lubimy. Na przykład w Galerii Jurajskiej można dziś samemu określić wartość takiej karty – mówi Dziubin-Łuszczyk.


Czekoladki to zawsze dobry pomysł

Jeśli nie wiemy, co kupić, nie mamy pomysłu, nie kombinujmy, zwłaszcza jeśli chcemy obdarować osobę, która zawsze marudzi nad prezentami. Opakowanie dobrych czekoladek lub ciasteczek, książka, wino, kubek do kawy lub zestaw herbat zawsze sprawdzą się jako prezent. – Każdy z nas ma w gronie bliskich osobę, którą trudno obdarować, bo albo wszystko ma, albo zawsze jej się nie podobają prezenty. Jedno rozwiązanie to oczywiście karta podarunkowa, drugie to neutralny prezent. Wybierając te dwa sposoby oszczędzimy czas na zastanawianie się w sklepie, unikniemy także ryzyka awantury nad wigilijnym stołem – mówi.


Kup on-line, ale odbierz w sklepie w galerii

Zakupy last minute to fatalny pomysł dla fanów sklepów internetowych. Kurierzy i poczta mają pełne ręce roboty i zawsze jest ryzyko, że zamówiona rzecz nie dotrze na czas. Alternatywą może być coraz częściej stosowana przez wiele firm działających w internecie i stacjonarnie, praktyka zamawiania on-line, ale odbioru i płacenia w kasie w sklepie działającym w galerii handlowej. – W ten sposób możemy zamówić np. sprzęt elektroniczny czy książki, ale uważajmy na terminy. Warto sprawdzić, jaki sklep ma termin dostawy do sklepu stacjonarnego i czy aby na pewno zamówiony produkt dotrze do nas na czas. W okresie świątecznym tego typu realizacje mają często dłuższy czas oczekiwania – mówi przedstawicielka Jurajskiej.


Nie czekaj w nieskończoność na promocje

Wiele sklepów przed świętami urządza promocje. To okazja do tego, aby kupić taniej lub więcej. Jeśli natomiast sklep 23 grudnia nie obniża jeszcze bardziej ceny, nie czekajmy do 24. – Szczyt świątecznych promocji to tydzień przed Wigilią, wtedy osiągają one swoje maksimum. Kolejna obniżka, ale nie koniecznie rzeczy z promocji przed świętami, przypada na okres po świętach, kiedy ruszają wyprzedaże zimowe. W poszukiwaniu promocji w galeriach warto prześledzić stronę internetową, fan page na Facebooku lub aplikacje centrum handlowego. Tam zawsze lądują te najnowsze – mówi.


Nie kupuj sam

Chociaż większość Polaków woli zakupy w samotności, to w okresie świąt lepiej trzymać się w większej grupie. Owszem zakupy mogą być wtedy nieco wolniejsze, ale zawsze ma się pod ręką osobę, która doradzi lub powstrzyma nas od zakupy nietrafionej rzeczy. W ten sam sposób można robić także zakupy z przyjaciółmi w mediach społecznościowych. Robiąc zdjęcia i pokazując produkty np. na Facebooku czy Instagramie, prosząc o opinię. – Polegajmy na innych i nie dajmy się wciągnąć w zakupowy pęd. To zawsze kończy się nie jedna bluzką a dwoma – śmieje się przedstawicielka galerii.

Finał III Wojewódzkiego Konkursu Filmowego Video ergo sum - Widzę więc jestem - relacja

14 grudnia 2017 r. w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie odbył się finał  III Wojewódzkiego Konkursu Filmowego „Video, ergo sum- Widzę, więc jestem”

Celem konkursu było zainspirowanie młodzieży i dorosłych do tworzeni krótkich- trwających do 15 min. filmowych ekspresji za pomocą prostych i powszechnie dostępnych narzędzi takich jak: telefon komórkowy, aparat fotograficzny z funkcją nagrywania, tablet, kamera.

Do konkursu zgłoszono 26 filmów w kategoriach Młodzież oraz Dorośli z obszaru całego województwa śląskiego, w tym z Dąbrowy Górniczej, Mysłowic Cieszyna czy Zabrza.
Nagrody konkursowe zostały ufundowane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie. 
Jury oprócz nagród finansowych przyznało dla dwóch filmów wyróżnienia honorowe.

 Szczegółowa relacja dziś: http://czest.info/Finał-Videoergosum2018-relacja

Konkurs na prace magisterskie i licencjackie z zakresu problematyki pro-life 2018

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka ogłasza konkurs na prace magisterskie i licencjackie z zakresu problematyki pro-life. 


Do konkursu można zgłaszać prace obronione w latach 2017 i 2018, których tematyka mieści się w kręgu następujących zagadnień: 
 • życie ludzkie jako wartość
 • rozwój i działalność ruchu pro-life w różnych krajach i regionach świata;
 • konteksty i formy obrony zagrożonego życia ludzkiego w różnych jego fazach – od poczęcia do naturalnej śmierci
 • strategie kształtowania postaw pro-life w społeczeństwie
 • ekologia prokreacji
 • godne umieranie

Prace prosimy nadsyłać do dnia 31 października 2018 roku na adres: 
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, 
ul. Krowoderska 24/1, 
31-124 Kraków, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs akademicki”.

Za najwyżej ocenione prace zostaną przyznane następujące nagrody pieniężne:
 • Prace magisterskie – I miejsce 3000 zł; II miejsce – 2500 zł; III miejsce – 2000 zł
 • Prace licencjackie – I miejsce -2000 zł; II miejsce – 1500 zł; III miejsce – 1000 zł

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie: http://czest.info/Procedura-in-vitro-NIE-Naprotechnologia-TAK

Częstochowa: ,,Gwiazdkowa Aleja”

6 grudnia, rozpoczęły się XI Targi Bożonarodzeniowe ,,Gwiazdkowa Aleja”.Świąteczne stoiska, degustacje, konkursy i kolędowanie – wszystko to będzie czekać na częstochowian, którzy do 21 grudnia włącznie odwiedzą III Aleję.

W mnioną niedzielę, na placu Biegańskiego, ze świątecznymi koncertami wystąpiły grupa „The White Tea” oraz Zespół Folklorystyczny Ziemi Lelowskiej. Tego dnia, także odbyły sie także gwiazdkowy pokaz kulinarny, aukcja bombek oraz dziecięco-młodzieżowe kolędowanie.
W okolicach IV LO im. H. Sienkiewicza, ,,grasowała" Gwiazdkowa Ekipa Świetnego Mikołaja.

Organizator: Częstochowska Organizacja Turystyczna.
Szczegółówy program znajdziecie tutaj

ŚWIĄTECZNA SPRZEDAŻ CHOINEK

W ofercie Szkółki Drzew i Krzewów KULAS znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz NA ŚWIĘTA: 
 • choinki w doniczkach, 
 • jodły i świerki cięte 
 • tuje 
 • drzewa alejowe
Zapraszamy do punktów w Częstochowie:
ul. Rocha 219 b oraz Jana Pawła II 2 
Tel.: 34 362 84,38, 34 365 67 60

Giełda Kwiatów zaprasza na przedświąteczne zakupy!

Na GIEŁDZIE KWIATÓW, przy ul. Radomskiej 14 w Częstochowie zrobisz świąteczne zakupy.

Tu znajdziesz wszystko co nadaje Świętom magii i uroku, to co się podoba i cieszy, wszelakie świąteczne ozdoby.

W szerokim wyborze znajdziesz tu tak ważną w każdej świątecznej dekoracji GWIAZDĘ BETLEJEMSKĄ.

Na Giełdzie Kwiatów znajdziesz POINSECJĘ w bezkonkurencyjnym wyborze i atrakcyjnej cenie.

W okresie zimowym Giełda zaprasza na zakupy:
w poniedziałki, środy i piątki, 
w godzinach 4.30-10.00

piątek, 15 grudnia 2017

"W Krainie Operetki i Musicalu" - wygraj bilet!

Artyści Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej  zapraszają na Wielką Karnawałową Galę Operetkowo Musicalową "W Krainie Operetki i Musicalu"

14.01.2018r. godz.17.00 
Filharmonia Częstochowska

Podczas trasy koncertowej "Gali operetkowo- musicalowej" zobaczymy najlepszych wykonawców: solistów, muzyków, tancerzy baletowych oraz chórzystów - łącznie ponad 50 osobowy skład artystyczny. 
W programie koncertu nie zabraknie znanych i lubianych arii operowych i operetkowych oraz tradycyjnych pieśni narodowych Ukrainy. 
Publiczność bawić będzie również repertuar musicalowy wzbogacony cudownymi strojami oraz tańcem baletu. Czy może być coś piękniejszego niż uczucia wyrażane tańcem, muzyką i śpiewem? Na to pytanie odpowie Państwu właśnie ten koncert. 
Niezapomniana podróż muzyczna przez wszystkie historie miłosne operetki i musicalu, na której nie może Państwa zabraknąć!
Szczegółowy PROGRAM KONCERTUhttp://czest.info/Wielka-Karnawałowa-Gala-Operetkowo-Musicalowa
 ****
KONKURS!
WYGRAJ ZAPROSZENIE!
Każdy, kto do końca roku przyśle do nas e-mail na adres konkurs@czest.info z hasłem: "Operetka Kijowska" w temacie,  weźmie udział w losowaniu zaproszeń.
Prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu. Zwycięzców powiadomimy zwrotnie mailem lub sms-em.Iluminacja Jurajskiej robi w tym roku wrażenie. To najjaśniejszy budynek w mieście

Galeria Jurajska ma w tym roku największą iluminacje świąteczną budynku w mieście. Użyto w niej w niej ponad milion światełek!

Setki tysięcy punktów świetlnych zamontowanych na kilkudziesięciu kilometrach kabli rozświetliło właśnie elewację Galerii Jurajskiej. Najjaśniej jest od Al. Wojska Polskiego, gdzie ozdobiono światełkami fasadę budynku oraz zawieszono nad wejściem olbrzymią kurtynę świetlną.

Jaśniej niż w latach ubiegłych jest także we wnętrzu galerii. Tam obok tysięcy lampek, w tym roku można znaleźć także mierzącą aż 10 metrów spiralną choinkę, która świeci ciepłym i zimnym światłem oraz kilka „mniejszych” mających po 2 metry.

Nad głowami klientów w alejkach unoszą się natomiast 3 olbrzymie, bo mające ponad 3 metry świetlne drzewka, nawiązujące klimatem do zimowych pejzaży. Również w alejkach zawieszono kilka świetlnych żyrandoli, a także świecące na żółto gwiazdy 3D. Całość iluminacji dopełniają girlandy ze świateł zwisające z balustrad.

Przy wejściu do galerii wita natomiast mający blisko 3 metry renifer, również świecący ciepłym, żółtym światłem. Jak zapewnia Galeria Jurajska, to jak dotąd największa iluminacja obiektu.

- Świateł jest więcej niż w zeszłym roku, a już rok temu mieliśmy największą iluminację budynku w Częstochowie. W tym roku dodaliśmy kilka elementów, zwłaszcza na pasażu. Nowością jest np. renifer i wiszące zimowe drzewko. Łącznie iluminacja liczy sobie dziś ponad milion różnych punktów świetlnych – mówi Violetta Dziubin-Łuszczyk, marketing manager Galerii Jurajskiej.

Co ciekawe, pomimo skali dekoracji, jest ona energooszczędna. – W iluminacji zastosowano światełka LED, dzięki czemu znacząco obniżono poziom ponoru prądu do możliwe najniższego. Świecimy w tym roku jasno, ale energooszczędnie – dodaje.

Udane przyjęcie z wykwintnym jedzeniem

Święta tuż, tuż.
Odwiedzają cię goście?
Zaproś ich na wykwintne przyjęcie w niepowtarzalnym klimacie Polski miedzywojennej do Restauracji ASTORIA.
 Po udanym spotkaniu skorzystajcie z noclegu oferowanego prze Hotel SONEX 


***


Elegancki wystrój restauracji, niebo usłane gwiazdami i przedmioty z epoki zachęcają do spędzenia tu świątecznego czasu.
 W ASTORII można odpocząć w kameralnym, rodzinnym gronie lub podczas wielkiego przyjęcia,  kosztując win z całego świata i korzystając z szerokiego wyboru dań.

O udany odpoczynek po spotkaniu, poczucie spokoju i komfortu zadba profesjonalny personel  w hotelu SONEX

Zapraszamy:
Restauracja ASTORIA,  oraz Hotel SONEX ul. Krakowska 45, Częstochowa. 
Tel.: 34 366 80 80

FIRST MOMENT na Twój wymarzony urlop


PODRÓŻE bliskie i dalekie w Biurze Podróży ALMATUR teraz z rabatem do 25%


*UWAGA: ilość miejsc w ofercie FIRST MOMENT jest ograniczona!

Zapraszamy do:
Częstochowa, ul. Nowowiejskiego 2, tel.: 343 655 561

Hip-hop w Częstochowie, czyli o ulicznej kulturze w świętym mieście. Spotkanie z Pauliną Szczubidło i Mikołajem "Mikserem" Mądrzykiem

Zespół Alternatywy 21 i Fundacji Oczami Brata zaprasza na spotkanie z Pauliną Szczubidło i Mikołajem "Mikserem" Mądrzykiem, podczas którego będziemy mówić o ulicznej kulturze w świętym mieście! 
Wydarzenie odbędzie się 20 grudnia, o godzinie 18:00 w Klubokawiarni Alternatywa 21. 
Wstęp wolny.


***

Mikser znany jest ze swoich żywiołowych ulicznych występów podczas, których zabawia publikę improwizacją słowną. Pierwszy jego występ, który dotarł do szerszej publiczności został zarejestrowany i opublikowany w sieci przez przypadkowego widza. Miało to miejsce w Mielnie w 2011 roku. Wcześniej występował przez dwa lata na ulicach Częstochowy, głównie na Pl. im. Władysława Biegańskiego i w Alejach Najświętszej Marii Panny.

W 2012 roku Mikser założył kanał na portalu społecznościowym YouTube, na którym do dziś można śledzić jego poczynania związane z muzyką. W 2013 roku raper wziął udział w drugiej edycji programu "ŻywyRap". Organizatorem przedsięwzięcia była warszawska wytwórnia Hemp Records. Mikser dotarł do finału programu i został laureatem nagrody publiczności. W czerwcu 2015 roku pojawił się jego pierwszy solowy album pt. "Świat Jako Wola I Przedstawienie" wydany nakładem wytwórni Hemp Records. Krążek promują dwa utwory: "Homo homini lupus est" i "Kynikós".
Mikołaj zajmuję się również prowadzeniem warsztatów dotyczących kultury hip-hop. W swoje zajęcia wplata wątki filozoficzne i elementy treningu kreatywności. Obecnie współpracuję z Fundacją Cała Polska Czyta Dzieciom.

Paulina Szczubidło - Animatorka kultury, prezeska Stowarzyszenia Przybij Piątkę.